Çevre Politikalarımız

Çevreyi kirlenmeden önce koruma ve ortak sorumluluk ilkesi, çevre yönetim programımızın çerçevesini çizmektedir.
Programımızın en önemli maddesi ise çevre ile dost olmaktır.
Bu nedenle 1 Kasım 1993'te yürürlüğe giren Maastricht Anlaşması'nda da belirtildiği gibi temel amacımız
"ÇEVREYE SAYGILI BİR SÜRDÜRÜLEBİLİR GELİŞME" dir.

Bu sürüdürülebilir gelişimi sağlamak için;

• Hayat kalitesinin devamı,
• Doğal kaynaklara erişimin sürekli sağlanması,
• Çevreye verilecek kalıcı zararlardan kaçnılması,
• Bugünün ihtiyaçlarını karşılarken gelecek nesillerin gereksinimlerinden feragat edilmemesi gerekir.

Çağdaş Pano olarak biz, işte tüm bu ilkelere ve ihtiyaçlara cevap verebilmek ve gelecek nesillere daha temiz bir çevre bırakabilmek adına;

• Çevre yönetimini işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüp, tüm faaliyetlerimizde çevre dostu malzemeler kullanmayı,
• Çalışanlarımızı “YEŞİL TÜKETİCİ”ler haline getirmek için özendirici ve destekleyici politikalar izlemeyi,
• Mevcut ve yeni yatırımlarımız ile uygulamalarımızı iyileştirerek çevresel etkiyi en aza indirgemeyi,
• Faaliyetlerimizi ilgilendiren konularda sektörel ve yasal yükümlülüklerimizi yerine getirmeyi, etik kurallara ve ulusal, uluslararası mevzuatlara uymayı,
• İlgili tüm tarafların; müşterilerimizin, tedarikçilerimizin ve kamunun çevresel duyarlılığını destekleyerek artırmayı,
• ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ni sürekli iyileştirerek sürdürmeyi,
• Atıklarımızın özelliklerine uygun şekilde bertarafını sağlamayı, geri dönüşüm ve yeniden kullanımını desteklemeyi, atıklarımızdan kaynaklanan kirliliği minimum seviyede tutmayı,

Doğal kaynaklarımızın etkin, verimli ve en alt seviyede kullanılmasını sağlamayı, bu amaçla her türlü teknolojik gelişmeyi takip etmeyi görev edindik.